We werken vanuit de overtuiging dat iedereen Weardefol is

We werken vanuit onze gedeelde visie en missie dat ieder mens weardefol is. We zijn een innovatieve en vernieuwende club met lef. We zijn resultaat- en oplossingsgericht en anticiperen op nieuwe situaties zowel bij inwoners als bij het voorliggend veld en gemeenten. Zo bieden we iedere inwoner de ondersteuning die nodig is en vernieuwen we samen met partners en gemeenten het sociaal domein.

Weardefol - de kracht van verbinden

Onze werkwijze

 • Wij werken samen met inwoners aan sociale netwerken om zelfredzaamheid te verwerven en vergroten. We zorgen voor verbinding tussen inwoners met en zonder ondersteuningsvraag, professionele hulp en laagdrempelige voorzieningen. Hiermee hebben we de inwoner vroeg in beeld, werken we preventief, voorkomen we dat problematiek verergerd of te laat wordt onderkend.
 • We vernieuwen de ondersteuning en zijn een expertise partner op het gebied van transformaties. Samen met (keten)partners pakken we domein-overstijgend nieuwe vraagstukken aan door pilots of experimenten en ontwikkelen passende dienstverlening voor deze vraagstukken. Bijvoorbeeld als het gaat om de transitie beschut wonen, vergrijzing, dementiezorg, onbegrepen gedrag, schuldenproblematiek of 18-/18+ problematiek.
 • We zetten uitsluitend die zorg en voorzieningen in die ervoor zorgen dat inwoners zo snel als mogelijk weer op eigen kracht functioneren in de maatschappij. We hebben daarbij het lef om zorg af en tijdelijk weer op te bouwen en doen dat op een zodanige manier dat inwoners daar ook vertrouwen in hebben.
 • Wij doen dit in een speelveld van beperkte budgetten en groeiende (complexere) vraag. Juist ons model van verbinden, vernieuwen, vertrouwen speelt hier goed op in. We werken bij voorkeur ontschot en brengen verschillende financieringsbronnen vanuit verschillende domeinen en wetgevingen (Wlz, Wmo, Zvw, Pgb, subsidie, etc) bij elkaar als dit dienend is voor de inwoner.
 • We zorgen ervoor dat voorzieningen die van belang zijn voor inwoners versterkt worden, in stand blijven en worden uitgebreid. Zodat iedereen in nabijheid voorzieningen heeft waar men terecht kan. Bijvoorbeeld met hulp rondom bedrijfsvoering en vrijwilligersbeleid in de vorm van workshops en trainingen. Of in de vorm van kennis en advies rondom ondersteuningsvragen van inwoners.

Visie

 • Onze visie is dat ieder mens op zijn eigen manier waardevol (weardefol) is in de samenleving. We leggen verbinding met alle inwoners in ons werkgebied. We faciliteren inwoners om in beweging te komen, bouwen samen aan het netwerk, vergroten de zelfredzaamheid en brengen de waarde terug bij de inwoner die net even dat steuntje nodig heeft.
 • Tegelijkertijd zijn we er voor de inwoner die, al dan niet tijdelijk, ondersteuning nodig heeft. We gebruiken hierbij de kracht en expertise van alle partijen en inwoners die actief zijn in de gemeente en begeleiden de inwoner waar nodig naar de juiste partij. Als de expertise niet beschikbaar is in de gemeente dan zetten we ons landelijk netwerk in deze te vinden.
 • Onze focus ligt op wat de inwoner nodig heeft. Ongeacht domein, financieringsbron of wetgeving. Door het verbinden van partijen in de keten, zoals welzijn, onderwijs, kinderopvang, GGD, huisartsen, etc, kunnen we exact die ondersteuning bieden die nodig is.

Missie

 • We faciliteren dat de inwoner toegerust is en blijft, om een weardefol bestaan te leiden. De inwoner weet dat Weardefol er voor hem, haar of hen is als dat nodig is. Iedereen is daarbij voor ons even weardefol en gelijkwaardig ongeacht problematiek, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur. De wijze waarop wij ondersteunen is maatwerk en gaat uit van de uniciteit van de persoon.

Waarom Weardefol

 • We bundelen de krachten van drie organisaties met veel ervaring in het sociaal domein tot 1 loket. Philadelphia is een organisatie die landelijk actief is, veel ervaring heeft op het gebied van een zinvolle (arbeidsmatige) invulling van de dag, toeleiding naar werk en sterk is in digitale innovatie. Zorg met Karakter is een lokale flexibele speler uit Friesland die goede resultaten boekt met het versterken van sociale netwerken, werken met vrijwilligers en voorliggend veld en daarmee het afschalen individuele maatwerkondersteuning. Coöperatie Dichtbij is in Noord- en Oost-Nederland actief, heeft een groot arsenaal aan leden met verschillende expertise en heeft een groot netwerk van kleine gespecialiseerde organisaties. Zij hebben veel ervaring met aansturen van onderaannemers en fungeren als penvoerder van Weardefol.
 • Samen vormen we een solide organisatie met oog voor de lokale situatie. Onze opdrachtgevers kunnen bij ons terecht terecht voor het volledige sociaal domein. Op een slimme en efficiënte manier organiseren we laagdrempelige, inclusieve en preventieve ondersteuning. We hebben alle benodigde kennis aan boord of kunnen dit snel organiseren. Hiermee ontzorgen we gemeenten waar we actief zijn.
 • We werken vanuit onze gedeelde visie en missie dat ieder mens weardefol is. We zijn een innovatieve en vernieuwende club met lef. We zijn resultaat- en oplossingsgericht en anticiperen op nieuwe situaties zowel bij inwoners als bij het voorliggend veld en gemeenten. Zo bieden we iedere inwoner de ondersteuning die nodig is en vernieuwen we samen met partners en gemeenten het sociaal domein.

Wat zien wij als ideaalmodel voor samenwerking met gemeenten

 • Als het gaat om het model van aanbesteding hebben wij voorkeur voor het ontvangen van een lumpsum bedrag voor het bedienen van een gebied. Omdat we denken dat dit de meeste mogelijkheden biedt om de inwoner beter te ondersteunen en de kosten te verlagen.
 • Tegelijkertijd is iedere gemeente anders en heeft iedere gemeente eigen ideeën en behoeftes bij een aanbesteding. Voor ons is belangrijk dat we samen met gemeenten werken vanuit de bedoeling en niet vanuit het model of het systeem. Dat betekent dat we vanuit ieder model onze dienstverlening kunnen aanbieden.
 • We zien een strategisch partnerschap voor ons met de gemeenten waarbij we samen het sociaal domein vernieuwen en samen staan voor de inwoner.

Kernwaarden

Verbinden

We verbinden inwoners, voorliggend veld, professionals en partijen uit verschillende domeinen met elkaar voor ondersteuning op maat.

Vertrouwen

We zijn een partij waar inwoners, voorliggend veld en gemeentes vertrouwen in hebben. Dit maken we zichtbaar door regelmatige metingen van onze (maatschappelijke) resultaten.

Vernieuwen

We vernieuwen de ondersteuning door in te spelen op nieuwe vraagstukken en innovatieve technologie, pilots en experimenten in te zetten.