Wie is Weardefol

We werken vanuit onze gedeelde visie en missie dat ieder mens waardevol is. Weardefol is een innovatief samenwerkingsverband. We zijn resultaat- en oplossingsgericht en anticiperen op nieuwe situaties, zowel bij inwoners als bij het voorliggend veld en gemeenten. Zo bieden we de inwoner de ondersteuning die nodig is en vernieuwen we samen met partners en gemeenten op een prettige manier het sociaal domein.

Weardefol - de kracht van verbinden

Onze werkwijze

  • Wij werken samen met inwoners aan sociale netwerken om de zelfredzaamheid te vergroten. Weardefol zorgt voor verbinding tussen inwoners met en zonder ondersteuningsvraag, professionele hulp en laagdrempelige voorzieningen. Hiermee hebben we de inwoner tijdig in beeld, werken we preventief en wordt voorkomen dat de problematiek te laat wordt onderkend.
  • We vernieuwen op het vlak van ondersteuning en zijn een expertisepartner op het gebied van Wmo-transformaties. Samen met (keten)partners ontwikkelen én innoveren we – domein overstijgend – nieuwe vraagstukken.We zetten uitsluitend zorg(voorzieningen) in die inwoners zo snel als mogelijk weer op eigen kracht laten functioneren in de maatschappij. We bieden maatwerk om zorg af- en zo nodig kortdurend weer op te bouwen en doen dat op een wijze dat inwoners daar vertrouwen in hebben en zich daar goed bij voelen.
  • Wij doen dit alles in een speelveld van beperkte budgetten en groeiende (mogelijk complexere) vraagstukken. Ons model van verbinden, vernieuwen, vertrouwen speelt hier goed op in.

Visie

  • Onze visie is dat ieder mens op zijn eigen manier waardevol (in het Fries weardefol) is in de samenleving. We leggen verbinding met de inwoners in ons werkgebied. We faciliteren inwoners om in beweging te komen, bouwen samen aan het netwerk, vergroten de zelfredzaamheid en brengen de waarde terug bij de inwoner die een zetje in de rug goed kan gebruiken.
  • Tegelijkertijd zijn we er voor de inwoner die, al dan niet tijdelijk, ondersteuning nodig heeft. We gebruiken hierbij de kracht en expertise van alle partijen en inwoners die actief zijn in de gemeente en begeleiden de inwoner waar nodig naar de juiste partij. Als de nodige kennis niet beschikbaar is in de gemeente, dan zetten we ons landelijke netwerk in om deze alsnog te vinden.
  • Onze focus ligt op wat de inwoner nodig heeft. Ongeacht domein, financieringsbron of de geldende wetgeving. Door het verbinden van partijen in de keten, zoals welzijn, onderwijs, kinderopvang, GGD, huisartsen en meer, kunnen we de ondersteuning bieden die nodig is.

Missie

  • We faciliteren dat de inwoner toegerust is (en blijft) om een ‘weardefol’ bestaan te leiden. De inwoner weet dat Weardefol er altijd voor hem, haar of hen is als dat nodig is. Iedereen is daarbij voor ons even weardefol en gelijkwaardig. Ongeacht de problematiek, huidskleur, het geloof of de seksuele voorkeur. Onze ondersteuning is altijd maatwerk en gaat uit van de eigenheid van de persoon.

Waarom Weardefol

We bundelen de krachten van drie organisaties met elk zo hun eigen ervaring in het sociaal domein tot één loket.

Philadelphia is een organisatie die landelijk actief is, veel bruikbare ervaring heeft op het gebied van een zinvolle (arbeidsmatige) invulling van de dag en toeleiding naar werk. Bovendien zijn ze sterk in digitale innovatie.

Zorg met Karakter is een lokale en flexibele organisatie die Wmo-ondersteuning biedt. Binnen die ondersteuning werken ze aan de volgende speerpunten:

  • het versterken van de sociale basis, werken met vrijwilligers in het voorliggend veld
  • maatwerk in ondersteuning door af- of tijdelijk op te bouwen

Coöperatie Dichtbij is in Noord- en Oost-Nederland actief, heeft een groot aantal leden en beschikt over een netwerk van kleine gespecialiseerde organisaties. Zij hebben ruime ervaring met het aansturen van onderaannemers en fungeren als penvoerder van Weardefol.

Eén aanspreekpunt voor alle zorgvragen
Samen vormen we een samenwerkingsverband met oog voor de lokale situatie. Onze opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor het volledige sociaal domein. Op een efficiënte manier organiseren we laagdrempelige, inclusieve en preventieve ondersteuning. We hebben alle benodigde kennis aan boord of kunnen dit snel organiseren. Hiermee ontzorgen we de gemeenten waar we actief zijn.

We werken vanuit onze gedeelde visie en missie dat ieder mens waardevol is. We zijn een innovatief samenwerkingsverband en durven dingen anders te doen. We zijn resultaat- en oplossingsgericht en anticiperen graag op nieuwe situaties. Zowel bij inwoners als bij het voorliggend veld en gemeenten. Zo bieden we iedere inwoner de ondersteuning die nodig is en vernieuwen we samen met partners en gemeenten het sociaal domein.

Certificeringen

Bij Weardefol staat de kwaliteit van de zorg altijd op de eerste plaats. We zijn in het bezit van een ISO 9001 certificering. Zo bent u er zeker van dat onze processen voldoen aan internationaal erkende normen. Het laat ook zien dat we waarde hechten aan voortdurende innovatie.

Om nieuw talent een kans te geven zijn we een (AGB-geregistreerd) erkend leerbedrijf en bieden we stageplekken voor diverse zorg gerelateerde opleidingen.